Dokumenti

Pravilnik o dodjeli rezervacija stolova na tržnicama

Na temelju članka 28. izjave za Trgovačko društvo Tržnica d. o.o. Pula tržnica na malo donosim

PRAVILNIK
o uvjetima i načinu dodjele rezervacija stolova i štandova na tržnicama

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način dodjele rezervacija za stolove i štandove na tržnicama (u daljnjem tekstu: rezervacija).

Članak 2.

Rezervacije se daju putem neposredne pogodbe ili licitacije.

Članak 3.

Za najpovoljnijeg ponuditelja na licitaciji smatra se onaj koji je ponudio najviši iznos.

Članak 4.

Oglas o davanju rezervacije putem licitacije može se objaviti u dnevnom tisku te na oglasnoj ploči tržnice.

Oglas koji se objavljuje sadrži:
- rok na koji se daje rezervacija,
- odredbu o garantnom pologu u visini koju odredi Uprava Društva,
- rok za podnošenje ponude (ako se licitacija vrši putem prikupljanja pismenih ponuda)
- odgovarajuća rješenja ili dokumenti nadležnih institucija za obavljanje djelatnosti,
- vrijeme i mjesto licitacije (otvaranje pismenih ponuda ako se licitacija vrši putem prikupljanja pismenih ponuda),
- ostali uvjeti.

Članak 5.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od izlicitiranog iznosa rezervacije, gubi garantni polog.

Članak 6.

Uprava Društva imenuje komisiju za dodjelu rezervacija koja se sastaje 05. i 25. umjesecu, a ako je potrebno i češće. Dodjela se vrši na temelju podnijete pismene zamolbe odstrane zainteresirane fizičke osobe.

Članak 7.

Podnositelj zamolbe dužan je u privitku priložiti dokaze o svom statusu.

Članak 8.

Prednost kod dodjele rezervacija ostvaruje se na slijedeći način:

- branitelji koji imaju status poljoprivrednika ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva, po prispijeću zamolbi

- poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poreznih obveznika (status se dokazuje rješenjem ili dokumentima nadležnih institucija) s prebivalištem u Županiji Istarskoj, a po prispijeću zamolbi. Status po ovoj osnovi mora postojati najmanje 1 (jednu) godinu te nakon dobivanja rezervacije mora u tom statusu ostati najmanje 3 (tri) godine.

- nositelji poljoprivrednih gospodarstva po prispijeću zamolbe koji su upisani u upisnik za područje Županije Istarske, poljoprivrednici proizvođači upisani u Registar poreznih obveznika (status se dokazuje rješenjem ili dokumentima nadležnih institucija) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a po prispijeću zamolbi,

- nositelji poljoprivrednih gospodarstva po prispijeću zamolbe koji su upisani u upisnik za područje Republike Hrvatske, a po prispijeću zamolbi.

Članak 9.

Pored osobe na koju glasi rezervacija, rezervaciju mogu koristiti i članovi njegove obitelji.

Pod članovima obitelji smatraju se supružnici, roditelji, djeca te njihovi supružnici.

Članak 10.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku na koji je donesen, a tumačenje njegovih odredbi daje Uprava Društva.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja kad prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Pravilnika.

Broj: 637/2-07.
Pula, 20.12.2007.

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!